Privacy

Deze kennisgeving wordt verstrekt overeenkomstig artikel 13 van het decreet nr. 196 van 2003, de beschermingscode voor persoonlijke gegevens, het elektronische formulier is beschikbaar voor de gebruikers van de Falmec-webpagina op http://www.falmec.com. Deze informatie is beperkt tot navigatie op deze website. In deze kennisgeving wordt beschreven hoe u de site beheert met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers die deze gebruiken. Gegevensbeheerder Het raadplegen van deze site kan leiden tot gegevensverwerking door personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking. De verantwoordelijke voor dergelijke gegevens is: FALMEC SPA - Via dell'Artigianato, 42 - 31029 Vittorio Veneto (TV) Dataprocessors Behandelingen met betrekking tot de diensten van deze site vinden voornamelijk plaats op de zetel van het bedrijf. Ze worden uitgevoerd door het personeel dat is benoemd en uitdrukkelijk is aangewezen voor de specifieke toepassingsgebieden van de gevraagde services. Voor de verwerking in kwestie kan het bedrijf hulp vragen aan externe bedrijven, consultants, consortia, softwareleveranciers en operationele diensten door personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking binnen de voorziene doeleinden op een manier die maximale veiligheid en discretie van gegevens garandeert. Typen verwerkte gegevens Overleg ter plaatse: navigatiegegevens Informatica-systemen en het toepassen van de procedures die zijn voorzien voor het functioneren van de site verkrijgen in het normale functioneren enkele gegevens waarvan de overdracht wordt geïmpliceerd door het gebruik van communicatieprotocollen. Dergelijke stukjes informatie worden gebruikt om anonieme statistische informatie te verkrijgen over het gebruik van de site en om de correcte werking te controleren en zijn niet verbonden met geïdentificeerde gebruikers. Door hun aard en door associaties met de gegevens van derden kunnen zij echter de identificatie van de betrokken personen mogelijk maken. Het IP-adres van het systeem dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de site valt bijvoorbeeld in deze categorie. Deze gegevens worden na de uitwerking van statistieken uit de systemen verwijderd en worden uitsluitend off line opgeslagen voor verantwoordelijkheidscontroles in geval van computercriminaliteit en kunnen alleen worden gebruikt op verzoek van gerechtelijke autoriteiten. Gegevens die de gebruiker vrijwillig verstrekt in het gebruik van online diensten Voor het gebruik van online diensten die voorzien in het verzenden van een e-mail, worden persoonlijke gegevens gebruikt die vrijwillig door gebruikers zijn verstrekt. Facultatief verzenden, expliciet en vrijwillig, van elektronische post naar de adressen die op de site worden vermeld of door het invullen van een contactformulier impliceert de verwerving van het adres van de afzender dat nodig is om te reageren op verzoeken en mogelijke aanvullende persoonlijke gegevens die in de e-mail zijn opgenomen. Cookies Er worden opzettelijk geen persoonlijke gegevens van gebruikers van de site verkregen. Cookies worden niet gebruikt voor de overdracht van persoonlijke stukjes informatie. De systemen voor tracering en identificatie van gebruikers worden niet gebruikt. Het gebruik van cookies is strikt beperkt tot het verzenden van sessie-identificaties (bestaande uit toevallige nummers gegenereerd door een server) die nodig zijn om een veilige en efficiënte verkenning van de site mogelijk te maken en gebruikt voor statistische doeleinden voor de detectie van de bezoekers van de site. Een cookie kan uit de browser worden verwijderd met behulp van zijn functies. Wijzen van verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde systemen gedurende de tijd die nodig is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. Specifieke veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd om verlies van gegevens, illegaal of oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Rechten van belanghebbende partijen In overeenstemming met de bepalingen van Art. 7 van wetsdecreet nr. 196/2003 kan een belanghebbende persoon: het recht om te weten: 1. de herkomst van persoonsgegevens, 2. doeleinden en verwerkingswijzen, 3. toegepaste logica in geval van verwerking geïmplementeerd met behulp van elektronische instrumenten, 4. de identiteit van de eigenaar, onderwerpen of categorieën waarnaar persoonsgegevens kunnen worden gecommuniceerd of die hen kan leren kennen; het recht om onverwijld van de eigenaar of verantwoordelijke persoon te verkrijgen: 1. update, rectificatie of wanneer geïnteresseerd, de integratie van gegevens, 2. schrapping, transformatie in anonieme vorm of blokkering van de gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief die welke niet hoeven te worden opgeslagen in relatie tot andere doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt; 3. erkenning dat de bewerkingen uit de punten 1 en 2 zijn bekendgemaakt, ook met betrekking tot de inhoud ervan, van degenen aan wie de gegevens zijn medegedeeld of bekendgemaakt, behalve in het geval het onmogelijk blijkt te zijn impliceert het gebruik van duidelijk onevenredige middelen voor het beschermde recht; het recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar aan te tekenen: 1. om legitieme redenen in verband met de verwerking van aan hem gerelateerde persoonsgegevens met betrekking tot hem, zelfs indien dit relevant is voor het verzamelen van gegevens, 2. voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot hem met het oog op het verzenden van promotiemateriaal of directe verkoop, dat wil zeggen voor het geleiden van marktonderzoek of commerciële communicatie. De rechten kunnen worden uitgeoefend door een verzoek ingediend bij de Eigenaar FALMEC SPA - Via dell'Artigianato, 42 - 31029 Vittorio Veneto (TV)

FALMEC Nederland
 - VSMC BV - Losplaatsweg 28 D - 2201 CV - Noordwijk (ZH) - Telefoon +31 (0)71 362 90 24 - K.v.K. 20116649 - BTW nr. NL813522766B01 - info@falmec.nl - Copyright © 2019 Falmec Spa. Alle rechten voorbehouden.